അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. ആരൊക്കെ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ദൈവത്തിലായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മോചനവും മോക്ഷവും അവനിൽ മാത്രമാണ്. ലോകത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമയം വലിയൊരു ആത്മീയ സംഭ്രമത്തിന്റെതാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ ഇതുവഴി മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കുകാരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രം സത്യത്തോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം പടരുകയും, അന്ധരായവർ മറ്റ് അന്ധരെ വഴി നടത്തുന്നതു പോലെ ധാരാളം പേർ നടക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കളെ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വിഷം മലിനമാക്കും. തിൻമയുടെ വൃക്ഷം വളർന്നു പൊങ്ങും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)