അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ നന്മയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുന്നവനും ആയ, അവനിലേക്ക് തിരിയുവിൻ. നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ്. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നേരമ്പോക്കിനല്ലെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. മനുഷ്യകുലം തന്റെ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ സ്വയം അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, ആത്മീയമായ വലിയൊരു പടുകുഴിയിലേക്ക് എന്റെ പാവം മക്കൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ദുർഘടമായ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വലിയൊരു കപ്പൽഛേതം (വിശ്വാസ തകർച്ച) ഉണ്ടാവുകയും, ധാരാളം പേർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. സത്യത്തോടൊപ്പം മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)