അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതു പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള കൃപയുടെ സമയമാണ്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ദുർഘടമായ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദൈവം നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന അവസരം നിഷേധിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പേര് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈശോയുടേതാവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുവിൻ, പറുദീസാ ലക്ഷൃം വെച്ച് ജീവിക്കുവിൻ, അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയരുത്. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനയിലും, സുവിശേഷത്തിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ ധൈര്യശാലികളാവുക. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം അർഹമായവർക്ക് ലഭിക്കും. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)