അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,227 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/1/2022

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധമായവയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തിരുസഭയുടെ ശത്രുക്കളുടെ പദ്ധതി. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള എന്റെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീകാത്മകമാണെന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും കബളിപ്പിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. തന്റെ തിരുശരീരത്താലും തിരുരക്തത്താലും ആത്മാവാലും ദൈവത്വത്താലും എന്റെ ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സന്നിഹിതനാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം നില കൊള്ളുക. മോശം ഇടയന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും, അനേകർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കുരിശിന്റെ മുമ്പാകെ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ്. സത്യം സമ്പൂര്‍ണ്ണതയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ മാത്രമാണെന്നും, ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യം ഇല്ലെന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. ഭയമില്ലാതെ മുന്നേറുക! ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,292 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/6/2022

പ്രിയ മക്കളെ, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായി കടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളിൽ, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയും, നീതിമാൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്താൽ സഭയുടെ വിജയം സംഭവിക്കും. കുരിശ് ഭാരമേറിയതായിരിക്കുമെങ്കിലും, വിജയിക്കുക, ഏകവും യഥാർത്ഥവുമായ എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയായിരിക്കും: കത്തോലിക്കാ തിരുസഭ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും (ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും) നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവിനുമായൊരുവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും, എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,304 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത്, ലഭിച്ചത് 29/6/2022

പ്രിയ മക്കളെ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാത തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്റെ യേശു നിങ്ങളോടു കൂടെ നടക്കുന്നു. പത്രോസ് പത്രോസല്ല; പത്രോസ് പത്രോസാകില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടും. എന്റെ യേശുവിനോടും, അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളോടും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ഈ നിമിഷം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അസാധാരണമായ കൃപകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കാൻ ഞാനിടയാക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,318 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, Aracaju, Sergipe, ലഭിച്ചത് 31/7/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പിതാവിനാലും, പുത്രനാലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും എന്റെ അപേക്ഷകൾ എത്തിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്! കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും തോൽവിയുടെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്നും ഇത് കൃപയുടെ സമയമാണെന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. ദൈവകൃപയില്ലാതെ ജീവിതം ജീവിതത്തിച്ചതിൽ പലരും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വൈകും! കുരിശിനുമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കാൽവരിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വിശ്വസ്‌തരായ അനേകം ശുശ്രൂഷകർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം സംഭവിക്കും, നീതിമാന്മാർ വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്! കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,319 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഓർത്ത് ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വലിയ പാഠങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അസത്യം സത്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ദുഃഖത്തിന്റെ സമയം ഇതാ. പിശാചിനെ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. ആത്മീയ അന്ധതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരിലേക്ക് യേശുവിനെയും അവന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അറിയിക്കുക. നീതിമാന്മാരുടെ നിശബ്ദത ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തു സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുവിൻ. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പിശാചിന്റെ പുതുമകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. ധൈര്യംമായിരിക്കുക! സ്വർഗ്ഗമായിരിക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,320 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുകളയരുത്. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കൈകളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുമ്പസാരക്കൂടിനെ സമീപിക്കുക, എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുക. നിങ്ങളുടെ വിജയം കുർബാനയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ വിലമതിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്! പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,321 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കരുത്. എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും! നിങ്ങളെ അടിമയാക്കാനും എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാനും പിശാചിനെ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ വിളിയോട് നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരാകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുക. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക! ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുകളയരുത്. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കണക്ക് നൽകാൻ നീതി വിധിയാളൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആയിരിക്കുക. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്‌തരായി നിലകൊള്ളുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,322 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിശാചിന്റെ പുക എല്ലായിടത്തും വലിയ ആത്മീയ അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാകും, പലരും സത്യ സഭയെ ഉപേക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, അവൻ നിങ്ങളെ തുറന്ന കരങ്ങളോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുവിനോടുകൂടെ നിൽക്കുവിൻ. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, പഴയകാല പാഠങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. പൂർണ്ണസത്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യമില്ല. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,323 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. അവന്റെ സുവിശേഷത്തിനും അവന്റെ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും സുവിശേഷത്തിനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം വഴി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ആത്മാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കും. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. വലിയ പീഡനം അനേകം സമർപ്പിതരെ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ യേശു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും കുർബാനയിലും ശക്തികൾ തേടുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായി അവസാനിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,324 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം. മാതാവിന്റെ സ്വർഗാരോപണ തിരുന്നാൾ ദിവസം, ലഭിച്ചത് 15/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ശരീരത്താലും ആത്മാവാലും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ. പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനും എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗം തേടുവിൻ. മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് എന്റെ യേശു നിങ്ങൾക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാർ നിത്യതയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലും പിന്നീട് എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളിൽ പലരെയും രക്ഷയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് അകറ്റും. സത്യവിശ്വാസങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ആരെയും ഒന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിമോചനവും രക്ഷയും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,325 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പറുദീസ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം ഇതാ. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, തുറന്ന കൈകളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ വിലമതിക്കുക. വഞ്ചിതരാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. പലരും എളുപ്പമുള്ളവ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശാലമായ വാതിലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും നിരവധി ആത്മാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റി വെക്കരുത്. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,326 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. സംശയങ്ങളുടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ അസത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും കുറച്ചുപേർ മാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ മനുഷ്യരാശി വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ അനുകരിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തിലാണ്, മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലല്ല. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,327 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്റെ യേശു നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്! അവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ വിജയിക്കും. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയം കാണും. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുനീക്കും, നീതിമാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,328 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹാകഷ്ടങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശമായത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. മനുഷ്യർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ മനുഷ്യത്വം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമായി എടുക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,329 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, യൂദാസ് യൂദാസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുത്. വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ യേശുവിനൊപ്പം നടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,330 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/8/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. കനത്ത ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം എന്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളുടെയും ആത്മീയ മരണത്തിന് കാരണമാകും. അനേകം സമർപ്പിതരായ ആളുകൾ സത്യത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നടക്കും, നീതിമാന്മാർക്ക് വേദന വലുതായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരെയും നിസ്സംഗതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുക, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും, ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,331 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/9/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, മനുഷ്യത്വം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർമാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പ്രാർഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. സ്വർഗ്ഗം നീതിമാൻമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,332 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ മറ്റ് അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധന്മാരെപ്പോലെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുകയും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹത്തായ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. കുമ്പസാരം, ദിവ്യബലി, പരിശുദ്ധ ജപമാല, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത: മഹത്തായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവയാണ്. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യം ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,333 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/9/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് ശത്രുക്കൾ പോരാടും, എന്നാൽ വിജയം സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും. വിശ്വാസ വഞ്ചകർ മുന്നേറും, പക്ഷേ ളോഹ ധരിച്ച ധീര സൈനികരുടെ വിശ്വസ്തതയാൽ അവർ പരാജയപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. സത്യത്തെ പ്രതിരോധത്തിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. സത്യത്തെ പ്രതിരോധത്തിച്ച് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,334 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 8/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്റെ അപേക്ഷകളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കാരണം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. വലിയ കപ്പൽ സുരക്ഷിത തുറമുഖത്ത് നിന്ന് നീങ്ങും, എന്നാൽ ഭൂതകാലത്തിന്റെ പാഠങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും, നശിക്കില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,335 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിശ്ചലമായി നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. ആദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിശാചിന്റെ പുക എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും, അനേകം സമർപ്പിതരുടെ മലിനീകരണം വലുതായിരിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: കൈകളിൽ പരിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ബൈബിളും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,336 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയൂ. പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നവനിലേക്ക് തിരിയുക. എന്റെ യേശുവിന് നിങ്ങളെ വേണം. നിങ്ങൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അന്ധന്മാരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരായി പലരും നടക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരും മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും സത്യത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമത് ദൈവമാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,337 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 15/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതായിരിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യകുലം രോഗബാധിതനാണ്, സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. കുമ്പസാരക്കൂടിനെ സമീപിക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുന്നവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടപ്പാടും മരണവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കനത്ത കുരിശ് വഹിക്കും, പക്ഷേ അവസാനം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വരും. എന്റെ അപേക്ഷകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ധൈര്യത്തോടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,338 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായി അവസാനിക്കും. കുറച്ച് ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന നാളുകൾ വരും. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ടാകും. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക, അവൻ നിങ്ങളുടെ സഹായമായിരിക്കും. എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വിധിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. വിജയം എപ്പോഴും എന്റെ യേശുവിന്റെയും അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ആയിരിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,339 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/9/2022

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമായവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. പ്രാർത്ഥന തുടരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ സമയത്താണ്, പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായ അന്ധകാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം തുറക്കേണ്ട നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും പൂർണതയിലെത്താനും കഴിയൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൾ യഥാർത്ഥ സഭയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷ പദ്ധതിയുമായി മുന്നേറുന്നു. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,371 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/12/2022

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ശത്രുക്കൾ ഒരു സഹകരണം ശുപാർശ ചെയ്യും, പക്ഷേ ആ സഹകരണത്തിന്റെ ഫലം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. എന്റെ യേശുവിന്റെ സത്യം ശാശ്വതമാണ്. കുർബാനയിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം വിലമതിക്കാനാകാത്ത സത്യമാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)