അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021
4,101 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/2/2015

പ്രിയ മക്കളെ, ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. അവസാന വിജയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് വഹിക്കുക. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, പറുദീസാ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതിനായി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നോമ്പുകാലം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിജയായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക: കുമ്പസാരം, പരിശുദ്ധ കുർബാന, ബൈബിൾ, പരിശുദ്ധ ജപമാല, എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തോടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത (എന്നിവയാകുന്നു അവ). നിങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി നിൽക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. വലിയ തോതിൽ ദൈവജനം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, വിശ്വാസികൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും പിന്മാറരുത്. ഈശോയോടൊടൊപ്പമുള്ളവർ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)