അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,197 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 8/6/2009

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്. അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവിതവും. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി (പേര്) അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിലേക്ക് തിരിയുക. പ്രാർത്ഥന തുടരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞതിനാൽ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി ദരിദ്രരായി. നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുരിശ് ഭാരമുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശക്തി തേടുവിൻ. ദൈവവചനത്താലും ദിവ്യബലിയാലും നിങ്ങളെത്തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു സ്ഫോടനം ജ്ഞാനികൾക്ക് വലിയ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കും. ഭൂമി കഷ്ടതയനുഭവിക്കും. എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കുരിശിന്റെ കനത്ത ഭാരം അനുഭവിക്കും. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എങ്കിലും അവസാനം, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ വിജയം നിങ്ങൾക്കായി വരും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)