അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളാണ്, അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഗോതമ്പും കളകളും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. ആർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? എന്റെ മകൻ ഈശോയ്ക്കായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്ക് നിങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ അന്ധരെപ്പോലെ നടക്കുന്ന ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ്, അവർ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കും. സത്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം തേടുക, ഇതിലൂടെ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന തിൻമയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ഈശോയെ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കുക. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം നീതിമാൻമാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിജയം ലഭിക്കും. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India)