അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയുടെ വചനത്തിലൂടെയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും (പരിശുദ്ധ കുർബാന) നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹം മരണത്തെക്കാൾ ശക്തമാണ്, പാപത്തെക്കാൾ ബലവത്തായതാണ്. വ്യാജ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും, എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യമായിരിക്കണം ഒന്നാമതാവേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നുള്ളവരാകുക. നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്തം ഈശോയോടാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ അവൻ മാത്രമാകുന്നു. അവനു പുറത്ത് (അവനൊഴികെ ആരിലും) ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് രക്ഷകണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. വ്യാജ സഭ ലോകവുമായി യോജിച്ചു പോകും, എന്നാൽ എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സഭ (അവശിഷ്ട സഭ - Remnant Church) സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ജാഗ്രതാപൂർവ്വമിരിക്കുക. ആരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെതായിരിക്കുന്നുവോ, അവർ ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തേടുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവയെയാണ്. സുവിശേഷത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുവിൻ. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)