അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരുത്തരുത്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പരസ്യമായതും, ഭയരഹിതവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വലിയ ആത്മീയ സംഭ്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്, ധാരാളം പേർ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വലിയ പീഠനം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയൊരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ (ശീശ്മ - schism) വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമെ സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)