അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019
4,856 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയും, എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതിന് സാക്ഷികളാകുകയും ചെയ്യുവിൻ. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും പിൻവാങ്ങില്ല. അർദ്ധസത്യം ആശ്ലേഷിക്കുന്നവർ വീണു പോകും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. എന്റെ അപേക്ഷകൾക്ക് ചെവികൊടുക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ചതിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും, എല്ലാവരോടും എന്റെ അപേക്ഷകൾ പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം നീതിമാൻമാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിജയം ലഭിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,855 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുവിൻ, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ പഠനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുവിൻ. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷം. എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ചെകുത്താന്റെ പുക എല്ലായിടത്തേക്കും പകരും, അത് ഒരുപാട് മക്കളിൽ ആത്മീയാന്ധത സൃഷ്ടിക്കും. വിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കരമായിരിക്കും. സമർപ്പിതരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കു വരാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുക, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മതപ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. തീക്ഷണതയുള്ളരായിരിക്കുവിൻ എങ്കിൽ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിശ്വാസ തകർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സത്യത്തോടൊപ്പം മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,854 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള (ദൈവത്തിലേക്ക്) ഉചിതമായ അവസരം ഇതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും ദൈവഹിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹത്തായൊരു യുദ്ധം സംഭവിക്കും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ വേദന വലുതായിരിക്കും. സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ ദൃഢമായി നിൽക്കുക. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുക, മാനസാന്തരമാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ആദ്യ ചുവട്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്നുള്ളവരല്ല. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,853 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, em Cidade Estrutural / DF, ലഭിച്ചത് 10/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാവുക, ഇതു വഴി മാത്രമെ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ അന്തിമമായ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാവുകയുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ ദൃഡമായി മുന്നോട്ടു പോകുക. വലിയൊരു ഭിന്നിപ്പിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കുറച്ചു പേർ മാത്രമെ സത്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ദുർഘടമായ ഈ സമയങ്ങളിൽ, പരിശുദ്ധ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയാലും, കുമ്പസാരത്തിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും) ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നിങ്ങൾ വഴി നയിക്കപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെയൊരു ഭാഗം സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്. സൗമ്യതയും എളിമയും ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരാകുവിൻ, ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അസ്ഥിരതയും സത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാതിരിക്കട്ടെ. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെ നടക്കുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക, നാളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,852 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, em Brasília / DF, ലഭിച്ചത് 9/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയുടെ വചനത്തിലൂടെയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും (പരിശുദ്ധ കുർബാന) നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. സ്നേഹിക്കുക. സ്നേഹം മരണത്തെക്കാൾ ശക്തമാണ്, പാപത്തെക്കാൾ ബലവത്തായതാണ്. വ്യാജ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും, എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യമായിരിക്കണം ഒന്നാമതാവേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നുള്ളവരാകുക. നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്തം ഈശോയോടാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ അവൻ മാത്രമാകുന്നു. അവനു പുറത്ത് (അവനൊഴികെ ആരിലും) ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് രക്ഷകണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. വ്യാജ സഭ ലോകവുമായി യോജിച്ചു പോകും, എന്നാൽ എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സഭ (അവശിഷ്ട സഭ - Remnant Church) സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ജാഗ്രതാപൂർവ്വമിരിക്കുക. ആരൊക്കെ ലോകത്തിന്റെതായിരിക്കുന്നുവോ, അവർ ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തേടുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവയെയാണ്. സുവിശേഷത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുവിൻ. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,851 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളാണ്, അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഗോതമ്പും കളകളും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. ആർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്? എന്റെ മകൻ ഈശോയ്ക്കായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്ക് നിങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ അന്ധരെപ്പോലെ നടക്കുന്ന ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ്, അവർ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കും. സത്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം തേടുക, ഇതിലൂടെ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന തിൻമയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ഈശോയെ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കുക. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം നീതിമാൻമാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിജയം ലഭിക്കും. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,850 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരുത്തരുത്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പരസ്യമായതും, ഭയരഹിതവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വലിയ ആത്മീയ സംഭ്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്, ധാരാളം പേർ സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും. വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വലിയ പീഠനം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയൊരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ (ശീശ്മ - schism) വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമെ സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,849 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, em Itaberaba, Bahia, ലഭിച്ചത് 1/9/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്ക് വേദനയുടെ (പീഢനങ്ങളുടെ) കാലങ്ങൾ വന്നു ചേരും. പരിശുദ്ധമായവ അവജ്ഞാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കപ്പെടും, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) ഭയങ്കരമായ ദൈവനിന്ദ ഉണ്ടാവും. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിരാശരാവരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും, ഈശോയുടെ (കത്തോലിക്കാ) സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളെ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ധൈര്യശാലികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളുമാകുവിൻ. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വ്യാജ സഭയാൽ വേട്ടയാടപ്പെടും, നീതിമാൻമാരുടെ വേദന വലുതായിരിക്കും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പം നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും അവൻ മാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, അതുമൂലം ഒരുപാടു പേരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉലച്ചിൽ സംഭവിക്കും. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കളയുകയും, നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,848 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടേതായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിധിയെ വിലമതിക്കുകയും, എല്ലാറ്റിലും ഈശോയെപ്പോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരികെ വരുവിൻ. ദൈവം ധൃതിയിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള (ദൈവത്തിലേക്ക്) ഉചിതമായ അവസരം ഇതാകുന്നു. ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിനുസരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വീഴുവാനിടയാവുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയെ ഉടൻ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിജയം അവനിലാണ്. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ അനശ്വരമായതാണ്, ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നകറ്റപ്പെടും. വിശ്വാസികളും, സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരുമായവർ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും, പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളുടെ വിജയം ദൈവത്തിലാകുന്നു. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,847 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളോടു കൂടെ ഉണ്ടാകുകയും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാനും വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ അനശ്വരമായതാണ്. നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുകയും, അതു വളരെ കുറച്ചിടങ്ങളിൽ മാത്രം മനുഷ്യർ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരാൻ പോകുകയാണ്. ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുകയും, എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷികളാകുകയും ചെയ്യുവിൻ. സമർപ്പിതരായ ധാരാളം പേർക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. ലോകത്തിലുള്ള കൗതുകത്താൽ അവർ ചീത്തയാകുകയും, സത്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,846 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, em Pirapora, Minas Gerais, ലഭിച്ചത് 26/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വലിയൊരു ആത്മീയാന്ധതയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയോടിരിക്കുകയും, വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക, അപ്പോൾ വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അന്ധകാരം നിങ്ങളെ ഏശുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. പ്രാർത്ഥനക്കും, സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാനുമായി (ധ്യാനിക്കുവാൻ) നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെയൊരു ഭാഗം വിനിയോഗിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുക, ഇതിലൂടെ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എങ്കിലും ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമെന്നത് ദൈവേഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതാണ്. വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, അതുമൂലം ഒരുപാടു പേരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉലച്ചിൽ സംഭവിക്കും. ഈശോയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക. സത്യത്തിൽ നിന്നകറ്റാൻ നിങ്ങളൊന്നിനെയും അനുവദിക്കരുത്. ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,845 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും, സ്ത്രീകളും ആകുവിൻ, ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. വേദനയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എങ്കിലും മനസ്സു മടുക്കരുത്. മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാത കാൽവരിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാത്രമെ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. വേദനാജനകമായ വലിയൊരു ആത്മീയ സംഭ്രമത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർദ്ധസത്യം എല്ലായിടത്തും പകരും, വിശ്വാസികളായ ധാരാളം പേർ ദു:ഖത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നു കുടിക്കുകയും, വെറുക്കപ്പെടുകയും, ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക. എന്റെ ഈശോയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. സൗമ്യതയും, എളിമയും ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരാകുവിൻ, എല്ലാം ശുഭമായിട്ടുള്ള അവസാനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടേത്. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,844 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവികമായ നിയമങ്ങൾ അവജ്ഞാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കപ്പെടും, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) ഭയങ്കരമായ ദൈവനിന്ദ ഉണ്ടാവും. തിന്മനിറഞ്ഞ പുരോഹിതരുടെ ഉത്സാഹമില്ലായ്മ മൂലം കുഴപ്പവും ഭിന്നിപ്പും സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിന്റെ കാവലാളാകുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവം ധൃതിയിലാണെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുവിൻ, മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള (ദൈവത്തിലേക്ക്) ഉചിതമായ അവസരം ഇതാകുന്നു. പിന്നോട്ടു വലിയരുത്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സുവിശേഷത്തിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും) നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുവിൻ. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നകറ്റപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആരേയും, എന്തിനേയും അനുവദിക്കരുത്. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,843 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ലോകത്തിന്നുള്ളവയൊന്നും നിങ്ങളുടേതല്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. വേദനയുടെ കാലത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ നന്മയും, നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുന്നവനും ആയ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കരുത്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള യഥാർത്ഥ സമയത്തിനായി ശ്രദ്ധയോടായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുവാൻ പിശാചിന്റെ അന്ധകാരത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സഭയും, വ്യാജ സഭയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേകം പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും വ്യാജമായ കാര്യങ്ങളാൽ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾക്കുള്ള വേദന വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷയുടെ പാതയിൽ കൂടി നയിക്കാം. തിന്മ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആശ്ചര്യജനകമായ ഒരു കൃത്യം സംഭവിക്കും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ദു:ഖത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നു കുടിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാനും വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കാം. സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,842 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും, സ്ത്രീകളും ആകുവിൻ, ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. തിടുക്കത്തിൽ തന്നെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്കു തിരിയുവിൻ. വേദനാജനകവും മഹത്തായതുമായ ആത്മീയ പീഡനത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക. വരാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ സത്യം നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഠത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) വലിയ സംഭ്രമം ഉണ്ടാവും, സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,841 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 15/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ശരീരത്താലും ആത്മാവാലും ഉയർത്തപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അമലോത്ഭവയായ മാതാവാകുന്നു. മരണം എന്നെ പുൽകുകയോ, എന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് പരമമായ ആത്മീയനിർവൃതിയാൽ, മാലാഖമാരാൽ ഞാൻ എന്റെ പുത്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനാണ്. എന്റെ മകനായ ഈശോയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾ കബളിക്കപ്പെടുന്നതിനും, അതുമൂലം മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നകന്നു പോകുന്നതിനും സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗുരുതരമായ സംഘർഷത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ എന്റെ ഒരുപാട് മക്കളെ കളങ്കപ്പെടുത്തും, എങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിരക്ഷകരാൽ സഭ വിജയം നേടും. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ അവനിലേക്ക് നയിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനിലേയ്ക്ക്. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവം നീതിമാൻമാർക്ക് കരുതി വെച്ചത് മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,840 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ സത്യം നിത്യമായതാണ്. സംഭ്രമത്തിന്റെയും ഭിന്നിപ്പിന്റെയും ഈ സമയത്ത്, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുവിൻ. അസത്യം മുന്നേറുകയാണ്, തെറ്റിലേയ്ക്ക് പതിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ദൈവത്തോടാകുന്നു. സത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിടുതലും മോക്ഷവും കണ്ടെത്തും. സാത്താനെ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരായി സ്ത്രീകളെയും പുരുഷൻമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും, ദിവാകാരുണ്യത്തിലൂടെയും ശക്തി കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,839 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകുവിൻ, ലോകത്തിന്റേതൊന്നും നിങ്ങളുടേതല്ല. നിങ്ങളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുവിൻ. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാനാകുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള പീഢനങ്ങളിൽ ഞാനും വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവനിലേക്ക് നയിക്കാം. ദൈവവുമായി ഐക്യത്തിലായിരിക്കുകയും അതുവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജസ്വലരായ പല വിശ്വാസികളും ഭയം മൂലം പിൻവാങ്ങും, നീതിമാൻമാരുടെ വേദന വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ദൈവത്തോടു കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവരൊന്നും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,838 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. പിന്നോട്ടു പോവരുത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നൽകുവിൻ, നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഉദാരമായിരിക്കും. പീഡനങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയുള്ള ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാവുകയുളളൂ. എന്റെ ഈശോയിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നിലകൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം അണഞ്ഞുപോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയെപ്പോലെയാകുവിൻ. എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾ ശക്തി സംഭരിക്കുവിൻ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീതിമാൻമാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിജയം ലഭിക്കും. വലിയൊരു ഭിന്നിപ്പിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവപിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് ഉദ്ഷോഷിക്കപ്പെടും. മുന്നേറുക. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് അപേക്ഷിക്കും. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,837 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, em Vitória da Conquista, ലഭിച്ചത് 4/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റേതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിളിയോട് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ദൈവം ധൃതിയിലാണ് എന്നും, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങളുടെ നിമിഷമാണ് ഇത് എന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കൈകളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. മാനസാന്തരമാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാതയിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പടി. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും വിജയവും ഉണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വലിയ പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. പിൻവാങ്ങരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും, എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയം നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുക. അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,836 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും, സ്ത്രീകളും ആകുവിൻ. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. മനുഷ്യവർഗ്ഗം നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, ഇതിലൂടെ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള വിജയത്തിന് പങ്കുകാരാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുക. ഈശോ പ്രഘോഷിച്ച സത്യവും, അവന്റെ സഭ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ മതപ്രബോധനവും ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടരുത്. ജാഗരൂകരാവുക. കഷ്ടതയുടെ ദിനങ്ങൾ വരും. നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഭീകരമായവ ദർശിക്കും. പരിശുദ്ധമായതിനോടുള്ള അവജ്ഞ സമർപ്പിതരെ ദുഷിപ്പിക്കും, അന്ധരായവർ മറ്റ് അന്ധരെ വഴി നടത്തുന്നതു പോലെ എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളും നടക്കും. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും യേശുവിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,835 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/8/2019

പ്രിയ മക്കളെ, വലിയൊരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം; ഇത് മറന്നു പോവരുത്. അവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയും, ദൈവീക സത്യങ്ങൾ വെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെതായ നിങ്ങൾ, എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷവും, അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളും, പ്രഘോഷിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം അസത്യത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ മറികടക്കും. എന്റെ ഈശോയാണ് പരിപൂർണ്ണമായ സത്യം, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം സഭയുടെ വിജയത്തിനായി സഹായിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും, ദിവാകാരുണ്യത്തിലൂടെയും ശക്തി കണ്ടെത്തുക. വലിയ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും, ധാരാളം പേർ തെറ്റായതിനെ ആശ്ലേഷിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്‌. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,834 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, മോശം മേൽനോട്ടക്കാരാൽ പൂന്തോട്ടത്തിന് സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടും എങ്കിലും നീതിമാൻമാരാൽ എല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കപ്പെടും. വിജയം കടന്നു വരും. നിങ്ങളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടു പോകരുത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടു മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്‌. എന്റെ മകൻ ഈശോയോടും അവന്റെ സഭയുടെ (‌കത്തോലിക്കാ സഭ) യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളോടും വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇരു കൈകളും നീട്ടി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,833 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 27/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ്. ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുകയും, നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കടപുഴക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദൈവജനത്തിന് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ മുമ്പു പ്രവചിച്ച സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുക. സത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്. ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാലും, സുവിശേഷത്തിലൂടെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും ശക്തി കണ്ടെത്തുക. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ (കത്തോലിക്കാ) യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. പിന്തിരിയരുത്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതിന് സാക്ഷികളാവുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,832 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവനിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുവിൻ. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ മകൻ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം തേടുവിൻ അതുമൂലം വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. പാപാന്ധകാരം മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മലീമസമാകാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. വലിയൊരു ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. വലിയൊരു വിശ്വാസ തകർച്ച സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനേകം ആത്മാക്കൾ അതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടും. ദുഷ്ടന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തികൾ മൂലം സത്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം അകന്നു നിൽക്കരുത്. പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന്റെതാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. ജാഗ്രത പുലർത്തുക. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,831 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പീഡനത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കും. അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും. നീതിബോധമുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു വേദനയുടെ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. വ്യാജസഭ വ്യാപിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ധാരാളം ആത്മാക്കളിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീയാന്ധത ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്റെ മകനായ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളോടും വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഞാൻ മുൻപു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പിന്തിരിയരുത്. ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. സത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,830 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തെ മാത്രമെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. മഹാ പീഡനത്തിന്റ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മഹായുദ്ധത്തിനായുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പറുദീസായ്ക്കായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സത്യത്തെ പുറത്താവാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ മകന് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. സൗമ്യതയും എളിമയും ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളോടായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കും. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമർപ്പിതരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും, വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അത് വലിയൊരു വേദനയാവുകയും ചെയ്യും. സത്യത്തിനായി നിലകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,829 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, വിശുദ്ധിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എന്റെ മകൻ ഈശോ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ശക്തിയിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും. ജലപ്രളയത്തിനു മുമ്പത്തെക്കാളും മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, തിരിച്ചുവരവിനുള്ള (ദൈവത്തിലേയ്ക്ക്) നിങ്ങളുടെ സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൈകൾ കൂപ്പിപ്പിടിച്ച് വെറുതെ നിൽക്കരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്നേയ്ക്കു ചെയ്യേണ്ടവ നിങ്ങൾ നാളെയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. വലിയ ക്ലേശങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കരുത്. അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന് ആക്രമിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ മാറുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും പക്ഷേ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ അനശ്വരമായതാണ്. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയോർത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുക. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ ഈശോയിൽ നിന്നും കരുണ യാചിക്കുക. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ (ബൈബിളിലൂടെ) ഈശോയെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ പീഢനങ്ങളിൽ ഞാനും പീഢയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുവിൻ. സഹായത്തിനായുള്ള നിലവിളി ബെത്ലെഹേമിൽ നിന്നും ഉയരും. എന്റെ ഭക്തർ വിലപിക്കുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും ആകുവിൻ. സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,828 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 15/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മഹാ പീഡനങ്ങളിലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐക്യമില്ലായ്മ എല്ലായിടത്തേയ്ക്കും പകരും, അന്ധരായ മനുഷ്യർ മറ്റ് അന്ധരായ മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നതുപോലെയാകും അനേകം സമർപ്പിതരായ മക്കളും ആവുക. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്താൻ സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു, ദൈവത്തെ മാത്രമെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും പേര് എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം; ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഈശോയുടെ (കത്തോലിക്കാ) സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളെ ആശ്ലേഷിക്കുക. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഈശോയുടെ തിരുസഭ വിജയം വരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടാകും. സൗമ്യതയും, എളിമയുമുള്ളവരായിരിക്കുക, ഇതുമൂലം ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവന്റെയടുത്തേയ്ക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,827 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 13/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ യാത്ര മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങളുടേതായിരിക്കും, പക്ഷേ പിൻവാങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധവും, ധൈര്യപൂർണ്ണവുമായ സമ്മതം എന്റെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംമൂലം നിങ്ങൾ പീഢിപ്പിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കും, എങ്കിലും എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിലും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി കണ്ടെത്തുക. മനുഷ്യകുലം സത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്, മഹത്തായ തിരിച്ചു വരവിന് സമയമായി. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുകയും, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തോട് വിശ്വാസത്തോടെ ചേർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പുറത്തെറിയപ്പെടും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പീഢനങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കളയുകയും, നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,826 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പേരറിയുകയും, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിലേയ്ക്കു തിരിയുവിൻ. മനുഷ്യകുലം രക്ഷയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് സ്വയം അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അത് അനേകം സമർപ്പിതരായ വ്യക്തികൾ ഈശോയെ ചതിക്കുകയും, സത്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നു നിൽക്കുക്കുന്നതും കൊണ്ടാണ്. എന്റെ പാവപ്പെട്ട അനേകം മക്കൾ അന്ധരെപ്പോലെ നടക്കുകയും, അന്ധരായ മറ്റു മക്കളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുവിൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷൻമാർക്ക് വേദനയുടെ (പീഢനങ്ങളുടെ) സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ദൈവീക സത്യം തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും, പല വിശ്വാസസിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലേയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ പീഡയനുഭവിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിലകൊള്ളുക. എന്റെ പുത്രനിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ സ്വയം അകറ്റി നിർത്തരുത്. എപ്പോഴും പഴയ അനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുക; അവ നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയ സമ്പത്തായിരിക്കും; അത് നിങ്ങളെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തോട് വിശ്വാസത്തോടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; എങ്കിലും എന്റെ അപേക്ഷകളോടു വിധേയത്വമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,825 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റേതാകുന്നു, ഒന്നിനേയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ കുരിശിൽ നിന്ന് ഓടി അകലരുത്. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റിവെയ്ക്കുക. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നകന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദു:ഖിതയായ മാതാവാകുന്നു, നിങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദന കൊള്ളുകയാണ്. സ്നേഹിക്കുക സത്യത്തിനായി നിലകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനേകം പേർ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും സ്വയം അകന്നു നിൽക്കും. സാത്താന്റെ അന്ധകാരം എല്ലായിടത്തേക്കും പകരും, ഇത് എന്റെ ഏറെ പാവപ്പെട്ട മക്കളുടെ ആത്മീയ അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാവും. ജാഗ്രതാപൂർവ്വമിരിക്കുക. യേശുവിനോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രബോധനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഈശോയിൽ നിന്നകറ്റാൻ അർദ്ധസത്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരേയും പേരു ചൊല്ലി എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


4,824 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 6/7/2019

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ കുത്തി, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നൽകിയ അനുഗ്രഹം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷേ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമിരിക്കുക. ഒരു വലിയ ആത്മീയ സംഭ്രമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെപ്രതി ഞാൻ പീഢയനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസ തിരിനാളം കെടുവാനിടയാവരുത്. ശാന്തവും എളിമയുമുള്ള ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ, അപ്പോൾ മാത്രമേ എന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. ദൃഢതയാർന്ന വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. എല്ലാ പീഢനങ്ങൾക്കും ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാൻമാർക്ക് ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ശക്തി കണ്ടെത്തുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India)