അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നു. അവൻ്റെ വചനങ്ങളിലും ദിവ്യബലിയിലും ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത്. മനുഷ്യർ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ ഒരുക്കിയ ആത്മനാശത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് മനുഷ്യതകുലം നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവനിലേക്ക് തിരിയുക. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. അവർ പുറത്താക്കപ്പെടും, പലരും ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മഹത്തായ നാളിൽ, ഫലം കായ്ക്കാത്തവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)