അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, കർത്താവിൻ്റെ വിളി ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗലോസിനെപ്പോലെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും തിരസ്‌കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌താലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പടയാളി വിജയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ പോരാടുന്നു, കാരണം തന്നെ വിളിച്ചവൻ്റെ ശബ്ദം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ. വേദനകളുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുരിശിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. പണ്ടത്തെപ്പോലെ, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സഭ ഉപേക്ഷിക്കലിൻ്റെ കയ്പേറിയ പാത്രം കുടിക്കും; അത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പലരും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണെന്ന് തോന്നരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)