അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2005 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,384 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, മുള്ളുകളും ഇതളുകളും. വലിയ പീഡനങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നീതിമാൻ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ദുഷ്ടൻ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ കപ്പൽ തകർച്ചയിൽ, എന്റെ ഭക്തർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്റെ അപേക്ഷകളോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ അനുവദിക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ നിമിഷത്തിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ കൃപയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,385 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, കുരിശിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. കുറച്ചുപേർ മാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പല സത്യങ്ങളും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ മരണം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക! രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക: ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,386 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കപ്പെടും, പലയിടത്തും ദൈവാലയങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് അറിയുന്നു, നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം അന്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കുർബാനയിലാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,387 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. വേദനയുടെയും വലിയ പീഡനങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാവൂ. മഹത്തായ യുദ്ധം ദൈവഭവനത്തിൽ വേദനയും ഭിന്നിപ്പും ഉണ്ടാക്കും, വിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള പലരും ഭയന്ന് പിൻവാങ്ങും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല അണയാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. വേദന കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വരും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,388 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, മോശം ഇടയന്മാർ നിമിത്തം ബാബേൽ എല്ലായിടത്തും വളരും, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവർ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവനാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ തിരികെ വരിക. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ, പരിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും; ഹൃദയത്തിൽ, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,389 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നിമിത്തം നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും തോൽവിയുടെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരാകാൻ നിങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി തുറന്ന കരങ്ങളോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ വിളിയോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു ക്കണ്ട മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,390 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. താക്കോൽ കൈയിൽ നിന്ന് കൈകളിലേക്ക്, വിശ്വാസികളുടെ വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു, അവന്റെ ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,391 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിടയിലെ എന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങളെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു, അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം സത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വലിയ ആത്മീയ അന്ധത പടരുകയും അനേകരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുവിൻ. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹീതരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,392 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സാഹിക്കുകയാണ്. വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും, ശത്രുക്കൾ മുന്നേറും. സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ആയുധം. നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിനായി ജീവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും, സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കൂ. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,393 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, വലിയ നിധി നിന്ദിക്കപ്പെടും, പലയിടത്തും മേശ ശൂന്യമാകും, പാവപ്പെട്ട എന്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുക. ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയാൽ അവൻ കുർബാനയിൽ സന്നിഹിതനാണ്. ഇത് മാറ്റാനാവാത്ത സത്യമാണെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യേശുവിൽ നിന്ന് മാറരുത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകനായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,394 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ആരെയും ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്, കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് ശത്രുക്കളുടെ പദ്ധതി. നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും അവർ കുർബാനയെ ആക്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ. ശരീരത്താലും രക്തത്താലും ആത്മാവാലും ദൈവികതയാലും കുർബാനയിൽ എന്റെ യേശു ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഈ സത്യം എടുക്കാനും സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾ തുടരുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,395 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/1/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും യേശുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തളരരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുക. എന്റെ ഈശോ തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. കുമ്പസാരക്കാരകൂടിനെ സമീപിക്കുക, കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുക. കുമ്പസാരവും കുർബാനയും: ശത്രുവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം ഈ കൂദാശകൾക്ക് എതിരെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,396 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 29/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു മനുഷ്യശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ നശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകും. എന്റെ കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. മനുഷ്യകുലം ഒരു വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണ്. വലിയ പീഡനം എന്റെ ഭക്തരെ ബാധിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, അങ്ങനെമാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ രൂപകൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൽ കൃപകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,397 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/1/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, നിങ്ങൾ വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്റെ അപേക്ഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ള മഹത്തായ മടങ്ങിവരവിനുള്ള ഉചിതമായ സമയമാണിതെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മടക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി തേടുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമാകുന്നവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,398 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി സ്വർഗത്തിനായി ജീവിക്കുക, അതിനായി നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെതന്നെ അകറ്റി നിർത്തുക. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുക. ശക്തരാകാൻ കുർബാനയുടെ വിലയേറിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവിനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ വിലമതിക്കുന്നതിനാൽ മനുഷ്യരാശി കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ വരും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക: കൈകളിൽ, വിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും; ഹൃദയത്തിൽ, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,399 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/2/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. മനുഷ്യകുലം വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ വേഗം തിരിയുക. ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കരുത്. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അന്ധൻ അന്ധനെ നയിക്കുന്നതുപോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക. രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള അവന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അപേക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ദൈവകൃപയില്ലാതെ കടന്നുപോയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പലരും അനുതപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, പക്ഷേ അത് വൈകിയിരിക്കും. പശ്ചാത്തപിക്കുക! നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് പറ്റിയ സമയം ഇതാ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,400 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും എന്റെ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയം പഠിപ്പിച്ച സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞതിനാൽ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി ദരിദ്രമായി. വലിയ നിധികൾ കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,401 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുർബാനയിലെ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. അവന്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവികതയിലും കുർബാനയിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുക. നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അത് പ്രതീകാത്മക സാന്നിധ്യമല്ല, യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമാണ്. കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ വിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തും ദുഷ്ടനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു ക്കണ്ട മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കുക. മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി അന്ധരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായുള്ള കർത്താവിന്റെ ഹിതം സ്വീകരിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,402 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇതിനകം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ പേരിനാൽ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ നീതിമാനായിരിക്കുവിൻ. എല്ലാത്തിലും, നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമാകുന്ന അവനെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുക. നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിക്കുക. കുർബാനയിൽ എപ്പോഴും അവനെ അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. മനുഷ്യകുലം വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാത്രം കുടിക്കും, പക്ഷേ, അവസാനം, എന്റെ വിമല ഹൃദയം വിജയിക്കും. സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,403 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനയിലും സുവിശേഷത്തിലും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലും ശക്തി കണ്ടെടത്തുക. നിങ്ങളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റുകയും എന്റെ അപേക്ഷകളിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും, വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഭാരമുള്ള കുരിശ് വഹിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മഹത്വം അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുക. അശുദ്ധമായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,404 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 18/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളായിരുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുക, നിങ്ങൾ അദ്വിതീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിനായി ജീവിക്കുക. ദൈവം തുടക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കരുത്. മനുഷ്യകുലം ഒരു വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും സത്യവും ജീവിതവും ആയവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. വലിയ പീഡനം നിങ്ങളുടെ നേരെ വരും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ യേശു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,405 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അണയാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ശത്രുക്കൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് വേദനയുടെ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ചെറിയ ആട്ടിൻക്കൂട്ടം വിശ്വസ്തരും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരും ആയിരിക്കും. അവർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, സഭയുടെ എന്റെ യേശുവിന്റെ സത്യ സഭയുടെ അന്തിമ വിയത്തിന് അവർ സംഭാവന ചെയ്യും! അവർ വിശ്വാസം നിഷേധിക്കുകയില്ല, എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയുടെ അന്തിമ വിജയത്തിന് അവർ സംഭാവന നൽകും! പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. കുർബാനയിലും എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും ശക്തി തേടുക. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,406 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നോമ്പുകാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുമ്പസാരക്കൂടിനെ സമീപിക്കുക, അവന്റെ കാരുണ്യം തേടുക. കുർബാനയുടെ അമൂല്യമായ പോഷണത്താൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരാകും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മാറരുത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തളരരുത്. ഈ ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ പരിപാലിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീതിമാൻമാർക്കായി അവൻ ഒരുക്കിയത്, മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,407 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 25/2/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്. നിങ്ങളുടെ ആശ്രയവും പ്രത്യാശയും കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,408 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 28/2/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ചതിക്കാനും അടിമയാക്കാനും സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റുകയും എന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. യൂദാസിനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നവർക്ക് അവന്റെ അന്ത്യം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വേദനകളുടെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,409 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 2/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പലരും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പലയിടത്തും എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയോട് വലിയ അവഹേളനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൽ, അങ്ങനെ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു ക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് വരും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,410 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 4/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേരിനാൽ ഞാൻ അറിയുന്നു, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായി അവസാനിക്കും. കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. കുർബാനയിൽ എപ്പോഴും അവനെ അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിരിക്കും. അമൂല്യ ഭക്ഷണം ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലൂടെ നയിക്കാം. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ വിജയം വരും, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,411 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും, ഒന്നാമത് ദൈവമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നന്മയിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും വഴി കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവർ വിജയിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,412 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം അനുഗമിക്കുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ നേരെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുക. മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ മനുഷ്യകുലം ആത്മീയമായി അന്ധരായി. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവിതവുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! മഹത്തായതും അവസാനത്തേതുമായ കഷ്ടതയിൽ എന്റെ ഭക്തർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,413 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവിൻ. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വലിയ ആത്മീയ ക്ലേശങ്ങളുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ബാബേൽ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അനേകർക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും, നീതിമാന്മാർക്ക് വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ വിജയിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,414 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, സഭയുടെ മടിയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം പടരും, നീതിമാന്മാർക്ക് വേദന വലുതായിരിക്കും. തെറ്റായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരായി അനേകം സമർപ്പിതർ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മ മകനെ അന്വേഷിക്കുകയും അവനെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ അവനെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. പിശാചിന്റെ പുക എങ്ങും പരക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,415 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 16/3/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേദനാജനകമായ സമയം ഇതാ. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. എന്റെ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, പക്ഷേ ശത്രുക്കൾ വിശാലമായ വാതിലുകൾ കണ്ടെത്തുകയും എന്റെ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയ്‌ക്കെതിരെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങളിലും ദിവ്യബലിയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറരുത്. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,497 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 23/9/2023

പ്രിയ മക്കളേ, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണെന്നും ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നും എല്ലായിടത്തും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ തിരികെ വരിക, കാരണം നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യനാശം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മഹാകഷ്ടങ്ങളുടെ സമയത്താണ്, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ധർ അന്ധരെ നയിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു, കാരണം സത്യം ചുരുക്കം ഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സഭ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കുറച്ച് ഇടയന്മാർ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് കുമ്പസാരക്കാരക്കൂടിനെ സമീപിക്കുക. എന്റെ ഈശോ ഇരുകൈകളും നീട്ടി നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! കർത്താവിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാർക്ക് ലഭിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,498 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 26/9/2023

പ്രിയ മക്കളേ, രക്ഷയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈവത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം ഇതാ. വലിയ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, സത്യത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ അനേകം ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ, അവൻ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, തുറന്ന കരങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതിനകം കടന്നുപോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ യേശുവിലേക്ക് തിരിയുക. കുമ്പസാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,499 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 29/9/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റേതായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും എല്ലായിടത്തും ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്റെ യേശു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. മനുഷ്യർ സ്വന്തം കൈകളാൽ ഒരുക്കിയ സ്വയം നാശത്തിന്റെ പാതകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യകുലം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വേഗം തിരികെ വരിക. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വിജയത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! ഈ നിമിഷത്തിൽ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൃപകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിരിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,500 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 30/9/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്നും മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. കർത്താവിന്റെ വിളിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക. നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യബലിയിലും ശക്തി തേടുക. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൃപകളുടെ നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. ധൈര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,501 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 3/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയില്ലാതെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പലരും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, പക്ഷേ അത് വൈകിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നൽകിയത്, കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടും. നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നൽകും. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെയും ഭിന്നിപ്പുകളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം എന്റെ കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,502 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 5/10/2023

പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളേ, ശത്രുക്കൾ താക്കോൽ പങ്കിടും, ക്രമക്കേട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാത്രം കുടിക്കും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിന്ദിക്കുകയും ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ കഴിയൂ. സുവിശേഷത്തിലും ദിവ്യബലിയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല! ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,503 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 7/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, വികൃതമായ മനുഷ്യർ ദൈവിക നിയമങ്ങളെ മാറ്റും, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ ശാശ്വതമായിരിക്കും. വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ സമയം ഇതാ. നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. എന്റെ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ പിശാചിനെ അനുവദിക്കരുത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോടും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക! പ്രാർഥനയിൽ കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കുവിൻ. സത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,504 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 9/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, യഥാർത്ഥ ഇടയൻ തന്റെ ആടുകളെ സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നടത്തുന്നു. ചെന്നായ അവയെ ചിതറിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർ യഥാർത്ഥ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാത്ത കുറുക്കുവഴികളിൽ വഴിതെറ്റുന്നു. യൂദാസിനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നവർക്ക് അതേ അന്ത്യം സംഭവിക്കും. ളോഹയിലുള്ള യഥാർത്ഥ സൈനികർ എപ്പോഴും സത്യം സ്വീകരിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ആളുകളെ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളുള്ളവനിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. കുരിശിന്റെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിമോചനവും രക്ഷയും. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടാ! എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭ വിജയിക്കും. തോൽവി വ്യാജ സഭയ്ക്ക് വരും. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വിശ്വസ്തതയാൽ വിശ്വാസത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെടും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,505 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 10/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ദൈവത്തിൽ അർദ്ധസത്യമില്ല. ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ അഗാധത എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുകയും പലർക്കും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ സത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക. എന്റെ പുത്രനായ ഈശോയോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ പാപത്തിന്റെ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ശ്രവിക്കുക. അവന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വരികയും അനേകർ അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരെ പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുരിശിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണൾ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് അറിയുന്നു, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക. മറക്കരുത്: നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ല. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ, വിശുദ്ധ ജപമാലയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,506 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 11/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. സമർപ്പിതരായ പലരും ലോകത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വിശ്വാസത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ യേശു നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. അവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, നീതിമാന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതച്ച സത്യത്തിന്റെ വിത്ത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി വലിയ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. എന്റെ വിളികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യേശുവിനെപ്പോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്റെ മകന് നിങ്ങളുടെ പരസ്യവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. മറക്കരുത്: നിങ്ങൾ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തിലാണ്, മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലല്ല. നിങ്ങളെത്തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒരു നല്ല നാളെയുടെ പ്രത്യാശ ലോകത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവസാനിക്കും. എന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരു പരാജയവും ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! സന്തോഷിക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതിനകം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,507 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 12/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. എല്ലാറ്റിന്റയും നിയനന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വലിയ വിഭജനം സംഭവിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്റെ യേശു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കരങ്ങളിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്റെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും. തകർന്ന താക്കോൽ യഥാർത്ഥ വാതിൽ തുറക്കില്ല. വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ദുഃഖകാലം ഇതാ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യർ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനാൽ മനുഷ്യകുലം കഷ്ടതയുടെ കയ്പേറിയ പാത്രം കുടിക്കും. നിങ്ങൾ തിരികെ വരു. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്കായി മാറ്റരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,508 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 14/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുക! നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്! എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ വിജയം സ്നേഹത്തിലൂടെയും സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും വരും. മോശം ഇടയന്മാരുടെ പിഴവാൽ, തെറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും, എന്നാൽ നരകശക്തികൾ ഒരിക്കലും എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറയ്ക്കുക! തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. യേശുവിനെയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈകളിൽ ജപമാലയുമായി, ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ആയുധം എപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ! നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,509 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 17/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയും രക്ഷയും. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർണ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നിധികൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ. ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. കഷ്ടതകൾക്കിടയിലും, നീതിമാന്മാർക്ക് എല്ലാം ശുഭമായി അവസാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകരുത്, ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. മോശം ഇടയന്മാർ വിശാലമായ വാതിലുകൾ തുറക്കും, വലിയ ജനക്കൂട്ടം ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലും ദിവ്യബലിയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ആയുധം സത്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,510 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 19/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലും സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നതിലും ദിവ്യബലിയിലും നിങ്ങളെത്തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എന്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വെച്ചത് മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. പലരും വ്യാജമായത് സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,511 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 21/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പാപം നിങ്ങളെ ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ രൂപകൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ! നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരിധി വെക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സാത്താന്റെ അടിമകളാകരുത്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വലിയ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്തായാലും, നിങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് വിടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! എല്ലാ വേദനകൾക്കും ശേഷം, നീതിമാന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷം വരും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശിർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


5,512 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 24/10/2023

പ്രിയ മക്കളേ, പ്രാർത്ഥിക്കുക. യഥാർത്ഥ ഇടയന്മാരുടെ അഭാവം നിമിത്തം അനേകം ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും. പലരും യഥാർത്ഥ മേച്ചിൽപ്പുറത്തുനിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുകയും തെറ്റായ പാതകളിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കു വരാനിരിക്കുന്നവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. സംശയങ്ങളുടെയും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെയും ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എന്റെ പുത്രനായ യേശു മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വഴിയും സത്യവും ജീവിനും. വിശാലമായ വാതിലുകളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക, കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം തേടുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക! കുർബാനയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)