അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുക. എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാലത്താണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വാല കത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും. പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനം അനേകം സമർപ്പിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചവയാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. പ്രാർഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ മടക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് അറിയുന്നു, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ശക്തി കർത്താവിലാണ്. നിങ്ങൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ്, അവൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ അന്ധത ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)