അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. വിപരീത കാറ്റ് വലിയ കപ്പലിനെ സുരക്ഷിത തുറമുഖത്ത് നിന്ന് അകറ്റും, ഒരു വലിയ കപ്പൽ തകർച്ച എന്റെ പാവപ്പെട്ട നിരവധി മക്കളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ പുത്രനായ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഗതിതെറ്റുന്നത് കമാൻഡറുടെ തെറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരും. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ നങ്കൂരം എന്റെ യേശുവിന്റെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിലാണ്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്‌തനായി നിലകൊള്ളുന്നവൻ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളുടെ പ്രവാഹങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. അവസാനം, എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായകമായ വിജയത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ വിജയം സംഭവിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപകളുടെ അസാധാരണമായ ഒരു മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)