അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, മുകളിലുള്ളവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ, സ്വർഗ്ഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നു. ലോകത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടാതിരിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ലോകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യവർഗം പാപത്താൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരു വലിയ അഗാധത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു. മോക്ഷത്തിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവപുത്രന്മാർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിൽ കരുതലുള്ളവരാകുക, അതു വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ വിജയം കർത്താവിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുക. മഹായുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. സത്യത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)