അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നതിനും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുവിൻ. മനുഷ്യരാശിക്ക് സങ്കടങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പദ്ധതികൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള കുരിശിന്റെ സമയമാണ്, എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് കുരിശിന്റെ കനത്ത ഒരു സമയം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. കർത്താവിലാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക, എല്ലാം നന്നായി അവസാനിക്കും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നേറുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമസ്ഥാനം. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)