അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ ഈശോയിലേക്ക് തിരിയുവിൻ. അവന്റെ കൃപയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുവിൻ, പറുദീസാ ലക്ഷ്യം വെച്ചാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവു മുഖേന പുത്രനിലൂടെ പിതാവിനാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം; എന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. മഹാപീഡനത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം വിശ്വാസികളായ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും ദുരിതത്തിലകപ്പെടും. യൂദാസിനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം! നിങ്ങൾ ധീരതയുള്ളവരാകുക. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവരാകുക. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു കരുതുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തമായ കരം നീതിമാൻമാർക്കായ് പ്രവർത്തിക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)