അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ്. എന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അകന്നു ജീവിക്കരുത്. ക്ലേശത്തിന്റെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥനയാലുള്ള ശക്തിയാൽ മാത്രമെ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്റെ അപേക്ഷകൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ ഇതിലൂടെ മാത്രമെ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ ഉറപ്പായ വിജയാഘോഷത്തിൽ പങ്കുകാരാവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യകുലത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് സുഖം പ്രാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈശോയെ തേടുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാമാകുന്നു, അവൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു തോന്നുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈശോയെ വിളിക്കുക. വിശ്വാസത്തിൽ മഹത്തായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂദാശകളായ കുമ്പസാരത്തെയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെയും (പരിശുദ്ധ കുർബാന) സമീപിക്കുക. എന്റെ പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കരണത്തിന് നിങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്. സൗമ്യതയും, എളിമയും ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളുള്ളവരാകുക. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ ഭദ്രമായ അഭയസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി നടക്കും, ധാരാളം സമർപ്പിതർ ഭാരമേറിയൊരു കുരിശു ചുമക്കും. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവുമൂലം എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ ദയനീയമായൊരു ആത്മീയ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങൾ ഈശോയൊടൊപ്പമായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ വിജയികളാകും. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)