അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ മകൻ ഈശോയുടേതായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന്നുള്ളവരല്ല. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിധിയെ വിലമതിക്കുകയും, എല്ലാറ്റിലും ഈശോയെപ്പോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരികെ വരുവിൻ. ദൈവം ധൃതിയിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള (ദൈവത്തിലേക്ക്) ഉചിതമായ അവസരം ഇതാകുന്നു. ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിനുസരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വീഴുവാനിടയാവുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയെ ഉടൻ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിജയം അവനിലാണ്. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ അനശ്വരമായതാണ്, ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നകറ്റപ്പെടും. വിശ്വാസികളും, സത്യത്തിന്റെ കാവലാളൻമാരുമായവർ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും, പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കുള്ള വരാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ) ശക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങളുടെ വിജയം ദൈവത്തിലാകുന്നു. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)