അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. എൻ്റെ പുത്രനായ യേശു നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്താണ്, അവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ കാണുകയും നിങ്ങളെ പേരിനാൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യകുലം രോഗിയാണ്, അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനുതപിക്കുകയും കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിൽ എൻ്റെ ഈശോയുടെ കരുണ തേടുകയും ചെയ്യുക. എൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിളിയോട് അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവരായിരിക്കും. പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, കർത്താവിങ്കലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയും എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട പല മക്കളും മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: ശത്രുവിൻ്റെ അപ്പം വെറും അപ്പം മാത്രമാണ്; ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവ കുർബാനയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ യേശുവിന്റെ സത്യം കത്തോലിക്കാ സഭയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത സത്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)