അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖിതയായ അമ്മയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സഹിക്കുന്നു. മോശം ഇടയന്മാരുടെ തെറ്റ് മൂലം, വിശാലമായ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും അനേകം ആത്മാക്കൾ വലിയ ആത്മീയ അഗാധത്തിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുവിൻ. ലോകം നിങ്ങളെ നിരസിച്ചാലും എപ്പോഴും ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത്. വിശ്വസ്തരും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായവർക്ക്, നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായ എന്റെ പുത്രനായ യേശു അവസാന വാചകത്തിൽ പറയും: എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരൂ, സന്തോഷകരമായ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സമയം ഇതാ. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ യേശുവിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! കർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ വിജയിക്കും. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2005 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)