അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം പിന്തുടരുകയും സേവിക്കുകയും വേണം. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്നും മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിന്റെ നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടരുത്. കർത്താവിന്റെ വിളിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് നൽകുക. നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കുരിശിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയൂ. പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യബലിയിലും ശക്തി തേടുക. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൃപകളുടെ നിമിഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത്. ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. ധൈര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)