അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും, കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം ഇപ്പോഴാകുന്നു എന്നു പറയുവാനുമാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. യഥാർത്ഥ സഭയും വ്യാജ സഭയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദനയുടെ സമയം നോക്കിക്കാണുക. ഒന്നും എളുപ്പമാകില്ല, എങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യത്തിനായി എന്റെ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. എന്റെ അപേക്ഷകൾക്കു നിങ്ങൾ ചെവി തരിക, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുകയും, സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്നുള്ളവരാകുക. നിങ്ങളെ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ, വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്കിനെ, നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:


A loja virtual está em manutenção.Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)