അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്, നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, എന്റെ ഈശോ, എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാകുന്നു, ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. തങ്ങളുടെതന്നെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ തകർച്ചയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മടങ്ങുക. എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യാശയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ നിറക്കുവിൻ. നാളെ (വരും ദിവസം) നീതിമാന്മാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കാവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയങ്ങളിൽ, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക. തിരുസഭയുടെ ഭാവി, ഒരു വലിയ യുദ്ധത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തിനും, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം നൽകും. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോ‌ധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)