അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യാകുലയായ മാതാവാണ്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾ നിമിത്തം ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്നുള്ളവരായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള കൃപ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മഹത്തരമാകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക. നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയെ അനുകരിക്കുകയും, സത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാകുകയും ചെയ്യുവിൻ. എന്റെ ഈശോയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ എന്തിനെയെങ്കിലുമോ, ആരെയെങ്കിലുമോ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധൈര്യപൂർണ്ണവുമായ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും, വിശ്വസ്തരായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. സ്വർഗ്ഗമാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം. ലോകകാര്യങ്ങളോട് ചേർന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:



Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.




Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ




português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)