അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാരിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിമിത്തം, നീതിമാന്മാർ കഷ്ടതയുടെ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. പ്രാർത്ഥനയാലും, സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയും (അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെയും), ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ ശക്തരാക്കുവിൻ. മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഈശോ നീതിമാന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുക. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാം. എൻ്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സഭയ്ക്ക് ദുർഘടമായ സമയങ്ങൾ ഇനിയും വരികയും, അനേകം പേർ ഭയം മൂലം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യും. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അവസാനംവരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നവർ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതർ എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)