അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, അർദ്ധ സത്യവും നുണയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പലരും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും, മറ്റ് അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധൻമാരെപ്പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. സത്യമെന്നത് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശമാണ്. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ധീരമായ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഈശോയെപ്പോലെയാകുവിൻ. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലും; സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കും. കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)