അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിങ്കലേയ്ക്കു തുറക്കുക. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യകുലം പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള മഹത്തായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള സമയം ആഗതമായിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. നിങ്ങൾ എന്റെ വിളിക്ക് വിധേയമുള്ളവരാകുക. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്, അനേകർക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ വിശ്വാസ്തരായവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്കുള്ള വേദന വളരെ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാം. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഈ നിമിഷം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അസാധാരണമായൊരു കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കാൻ ഞാനിടയാക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2019 2020 2021


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)