അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, മനുഷ്യർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായവയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവും, ബഹുമാനക്കുറവും ദൈവ ഭവനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുവിൻ, അപ്പോൾ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് കളകളെ ഗോതമ്പിൽ നിന്നും, നുണയെ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ചെളി പുരണ്ട് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ ദൈവിക വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും, സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയിക്കുന്നതിനും, പിശാചിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുവിൻ. എൻ്റെ അപേക്ഷകൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, കാരണം, ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)