അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സർവ്വവും എൻ്റെ ഈശോയാകുന്നു. അവൻ പിതാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ സത്യമാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ അവനാണ്. ലോകം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കുറുക്കുവഴികൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈശോയെ തേടുക. നിങ്ങളുടെ ഏക വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും, അവനാകുന്നു. അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, നിങ്ങളെ നന്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കും. അവർക്ക് നന്മയുടെ രൂപമുണ്ട്, പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവർ വിനാശകരമായ ചെന്നായ്ക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടു കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേദനാജനകമായൊരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷങ്ങളിലായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)