അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, എൻ്റെ ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വയം അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എൻ്റെ ഈശോ തൻ്റെ സഭയെ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയത് (ഈശോ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചുപോയത്) നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കാനാണ്. രണ്ട് മഹത്തായ കൂദാശകൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകി (സ്ഥാപിച്ചു നൽകി), അവ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമാണ്. കൂദാശകളെന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള കൃപയുടെ മാർഗ്ഗമാകുന്നു. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്. ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം എന്നിവയിൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും സന്നിഹിതനാണ്. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിനും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനും എതിരായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളെ (പഠനങ്ങളെ) ആശ്ലേഷിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത സത്യമാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുക. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങൾ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. വിശ്വസ്തരായ ശുശ്രൂഷകർ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽനിന്നും കുടിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ പുത്രനായ ഈശോ തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പുനസ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് (തൽസ്ഥാനത്ത് വേറൊന്നിനെയും വേറാരെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാകില്ലെന്ന്) നിങ്ങൾ അറിയുക. പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വ്യക്തികളിലൂടെയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. സത്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ മുന്നേറുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)