അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ ഏക സത്യ സഭയോടു കൂറുപുലർത്തുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ധാരാളം ആത്മാക്കളിൽ ആത്മീയാന്ധത സൃഷ്ടിച്ച്, പിശാച് എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കളെ വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പൂർണ്ണമായി കുടികൊള്ളുന്നത് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ മാത്രമാണെന്നും, അവിടെ (സഭയിൽ) മാത്രമാണ് എന്റെ മകൻ ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്താലും, രക്തത്താലും, ആത്മാവിനാലും, ദിവ്യത്വത്താലും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് എന്നും ഭയം കൂടാതെ, നിങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുക. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. സത്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും പറിച്ചു കളയാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. മനുഷ്യർ സംശയത്തിലാകുന്നതും, എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ എവിടെ എന്ന് ധാരാളം പേർക്ക് അറിയാത്തതുമായ ദിവസം വരുന്നതാണ്. വലിയൊരു സംഭ്രമമായിരിക്കും അത്. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവിൻ. സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വിശ്വസ്തതയിലൂടെ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭ സജീവമായിരിക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞാടുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ചെന്നായ്ക്കൾ മൂലം ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുവിൻ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം വഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)