അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയിലേക്കു തിരിയുക. അവൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ സുഹുത്താണ്, നിങ്ങളോടടുത്തായിരിക്കുന്നു. അവന്റെ കൃപയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നു പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിമോചനവും, മോക്ഷവും അവനിലാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവിൻ, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കടമ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ മാത്രമാകുന്നു. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മനുഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നതുമൂലം മനുഷ്യകുലം ആത്മീയാന്ധതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈശോയെയും അവന്റെ സഭയെയും നിങ്ങൾ കാക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സത്യം നശിച്ചുപോകാത്ത രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ മാത്രമാണ്. ശത്രുക്കൾ അർദ്ധസത്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതുമൂലം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സഭയിൽ നിന്നകന്നു പോകാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. ആത്മീയമായൊരു വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ പഴയകാല അനുഭവങ്ങളെ (പാഠങ്ങളെ) മറക്കരുത്. സത്യത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)