അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, പരിശുദ്ധമായതിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവജ്ഞ മോശം അജപാലകരിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതാണ്. വിശ്വാസവഞ്ചകർ പ്രവർത്തിക്കുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട ധാരാളം മക്കൾ വ്യാജ പഠനങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമർപ്പിത ജീവിതത്തോട് ആദരവില്ലായ്മയും, പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തെ ശത്രുക്കളായും കണക്കാക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. ശത്രുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം എന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനെതിരായിരിക്കും (പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക്), എങ്കിലും, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എന്റെ മകൻ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യമെന്നത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്ത സത്യമാണ്. നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളിലുള്ള അമൂല്യമായവയെ കവരുന്നതിനും, സാത്താനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. നീതിമാൻമാരുടെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ എന്നത് പഴയകാല അനുഭവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)