അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്റെ മകൻ ഈശോയോടു വിശ്വസതരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും, സത്യത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ആത്മീയമായ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്നത് സത്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം വേദനാജനകമായിരിക്കും, എങ്കിലും കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. വിശുദ്ധി തേടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ വിശ്വാസത്തെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരുപാടുപേരെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരിടേണ്ടി വരും. ഈ ലോകത്തിന്റെ കീർത്തി നിങ്ങൾ തേടരുത്, മറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെതായ കാര്യങ്ങളാവണം നിങ്ങൾ തേടേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിനാകണം പ്രഥമ സ്ഥാനം. നീതിമാൻമാരുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതൃകയാലും, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാലും, എന്റെ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമെന്നത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ തുടർച്ചയായ അനുഭവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി നിൽക്കരുത്. ദൈവം അധികാരപൂർവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കണക്കു ചോദിക്കും. പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കുരിശിനു മുമ്പിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വളരെ അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയെ നിങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാന) തേടുവിൻ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശക്തരാകുവിൻ. വലിയൊരു ആത്മീയ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈശോയോടു കൂടെയായിരിക്കുക. അവനിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനങ്ങളുടെ കൂടെയായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)