അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ധാരാളം പേർ അമൂല്യമായ ഭക്ഷണത്തെ (പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ) തേടുകയും കുറച്ചു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ അതു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനയനുഭവിക്കുകയാണ്. ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും, ധാരാളം പേർ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെയുള്ളിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തിരിനാളം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എന്റെ ഈശോ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുക, പിശാചിന്റെതായ വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ദിവാകാരുണ്യത്തിലുള്ള എന്റെ ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം, ശരീരം, രക്തം, ആത്മാവ്, ദിവ്യത്വം, എന്നത് നീതിമാൻമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും എന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. വലിയ കുഴപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കും, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ പഴയകാല അനുഭവങ്ങളെ (പാഠങ്ങളെ) മറക്കരുത്. സത്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുവിൻ. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)