അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഈശോയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്നത് സത്യം ആകുന്നു. സഭയുടെ ആത്മീയ ഉൻമൂലനത്തിനായി ശത്രുക്കൾ തിടുക്കത്തിലാണ്, എങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ നിങ്ങൾക്കവരെ മറികടക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ഈശോയേയും അവന്റെ സുവിശേഷത്തെയും പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ വലിയ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തിന്റെ സത്യമെന്നത് നിത്യമായതാണ്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ്, അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രതീക്ഷികുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. സത്യം പാലിക്കുന്നതിനാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നിമിഷമാണ് എന്റെ മകൻ ഈശോ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്തായുള്ളത്. ലോകത്തിന്റെതായ പ്രതാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകും, എന്നാൽ ദൈവം നിനക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അനന്തമായതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. കർത്താവിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് എനിക്കറിയാം, എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുക. കുരിശിനു മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റേതല്ല എന്നതിന് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുകിൻ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ (പരിശുദ്ധ കുർബാന) നിങ്ങൾ ശക്തി കണ്ടെത്തുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത്യന്തം മഹത്തായതാകും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)