അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ രക്ഷകനിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാനാണ്. ദൈവം തിടുക്കത്തിലാണെന്നും, ഇത് കൃപയുടെ സമയമാണെന്നും, എല്ലാവരോടും പറയുവിൻ. ദൈവം തന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെതായ അമൂല്യവസ്തുക്കളെ (നിധി) ആദരിക്കുവിൻ. ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സന്തോഷത്താൽ സ്വീകരിക്കുവിൻ. ദൈവകൃപയില്ലാതെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയതിനെയോർത്ത് ധാരാളം പേർ അനുതപിക്കുന്ന ദിവസം വരും, എങ്കിലും അത് വളരെ വൈകിപ്പോകും. നിങ്ങൾക്കു വരാൻ പോകുന്നതിനെയോർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ദൈവസ്നേഹം നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വലിയൊരു ശിക്ഷ ഭൂമിക്കു മേൽ പതിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ തേടുകയും ചെയ്യുവിൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യം കർത്താവിന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. നിങ്ങൾ ധർമ്മബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്താണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റേതല്ല. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടവ, നാളെയ്ക്കായി മാറ്റി വെക്കരുത്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും സത്യത്തോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)