അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങരുത്. ദൈവം നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ അവന്റെ ശക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവിൻ, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിജയമായി ഭവിക്കും. സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കരുത്. മനുഷ്യൻ തന്റെ കരങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചവയാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും, കർത്താവിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാം കടന്നുപോകും, എങ്കിലും നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവകൃപ നിത്യമായതാണ്. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവനിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ പകുതി പ്രാർത്ഥനക്കായി സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ അകലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായ് മാറുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുവിൻ. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും ശേഷം, വിജയം സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ ഉറപ്പായ ജയഘോഷത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യവർഗ്ഗം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും, എല്ലാവരോടും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഈ സമയത്ത്, അസാധാരണമായ ഒരു കൃപയുടെ വർഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ ചൊരിയപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
2019 2020


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel)