അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ശരീരത്താലും ആത്മാവാലും ഉയർത്തപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അമലോത്ഭവയായ മാതാവാകുന്നു. മരണം എന്നെ പുൽകുകയോ, എന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, മറിച്ച് പരമമായ ആത്മീയനിർവൃതിയാൽ, മാലാഖമാരാൽ ഞാൻ എന്റെ പുത്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനാണ്. എന്റെ മകനായ ഈശോയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. സത്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾ കബളിക്കപ്പെടുന്നതിനും, അതുമൂലം മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നകന്നു പോകുന്നതിനും സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. ദൈവ ഭവനത്തിൽ (സഭയിൽ) ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗുരുതരമായ സംഘർഷത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായ പഠനങ്ങൾ എന്റെ ഒരുപാട് മക്കളെ കളങ്കപ്പെടുത്തും, എങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിരക്ഷകരാൽ സഭ വിജയം നേടും. പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ അവനിലേക്ക് നയിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനിലേയ്ക്ക്. നിങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധന പീഢത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവം നീതിമാൻമാർക്ക് കരുതി വെച്ചത് മനുഷ്യ നേത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)