അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാകുന്നു, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റേതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിളിയോട് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ദൈവം ധൃതിയിലാണ് എന്നും, നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങളുടെ നിമിഷമാണ് ഇത് എന്നും എല്ലാവരോടും പറയുക. എന്റെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും, തുറന്ന കൈകളാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും, സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രളയകാലത്തേക്കാൾ മോശമായ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. മാനസാന്തരമാണ് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള പാതയിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പടി. നിങ്ങൾക്ക് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ വിളിക്കുക. അവനിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും വിജയവും ഉണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മലിനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വലിയ പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രം കുടിക്കും. പിൻവാങ്ങരുത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും, എന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന്റെ നിർണായക വിജയം നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുക. അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. മറക്കരുത്: പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, വേദപുസ്തകവും (ബൈബിൾ) നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും, സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം. ഭയം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021 2022Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česká republika) / Czech (Czech Republic) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)