അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

പ്രിയ മക്കളേ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും തുറന്ന കരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് എന്റെ അപേക്ഷകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമായിരിക്കും. കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാൻ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്: എല്ലാത്തിലും, ഒന്നാമത് ദൈവമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നന്മയിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും വഴി കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. നിങ്ങൾ സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ ഭീകരത കാണും, എന്നാൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവർ വിജയിക്കും. ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക! പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ.


Clique e leia:

മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2007 2009 2015 2019 2020 2021 2022 2023 2024


Veja:Buscar no site:
Loja Virtual
Loja Virtual
Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ - Facebook

അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ
português (Brasil) / Portuguese (Brazil) español (España, alfabetización internacional) / Spanish (Spain, International Sort) English (United States) / English (United States) العربية (الإمارات العربية المتحدة) / Arabic (United Arab Emirates) Deutsch (Deutschland) / German (Germany) italiano (Italia) / Italian (Italy) français (France) / French (France) українська (Україна) / Ukrainian (Ukraine) polski (Polska) / Polish (Poland) русский (Россия) / Russian (Russia) 中文(中国) / Chinese (Simplified, China) 日本語 (日本) / Japanese (Japan) čeština (Česko) / Czech (Czechia) മലയാളം (ഇന്ത്യ) / Malayalam (India) 한국어(대한민국) / Korean (Korea) עברית (ישראל) / Hebrew (Israel) hrvatski (Hrvatska) / Croatian (Croatia)